จุดเน้นที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ  ความรู้ความเข้าใจ

               และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

มาตรการ / แนวทางการดำเนินงาน

         1. ปรับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำเน้นตามช่วงชั้นเรียนดังนี้

                             1.1  ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3) ให้มีการสร้างความตระหนักต่ออาชีพ (Career Awareness)               

ด้วยการให้นักเรียนรู้จักและถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกต่อทุกอาชีพที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลของตนเอง

                             1.2  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพ ให้สามารถแยกแยะได้ว่าอาชีพในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในประเทศ ในโลกนี้มีอะไรบ้าง เพื่อสร้างความสนใจในอาชีพ (Career Orientation)

                            1.3  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) สำรวจความสนใจต่ออาชีพ (Career Exploration) ให้มีการเตรียมนักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเองและศักยภาพของพื้นที่เป็นรายบุคคล และให้องค์ความรู้ รายละเอียดของอาชีพนั้นๆในเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย หรือประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง

          2.  โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสุนนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติที่ดี  รวมทั้ง

มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ  โดยการจัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียน  และภายนอก  ดังนี้

                   2.1  กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1

ภาพ : การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

        สระแก้ว เขต 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่ไม่มีในห้องเรียน

                   2.2  กิจกรรมศึกษาดูงานอาชีพในชุมชน 

คำอธิบาย: ไม้กวาด3

ภาพ : การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแหล่งผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนของนักเรียน

        เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

ภาพ : การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแหล่งผลิตซุ้มไม่ไผ่ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนของนักเรียน

        เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

 

ภาพ : การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนของนักเรียน

        เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

            ภาพ : การนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนของนักเรียน 

            เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

 

                   2.3  การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน : การผูกผ้า

           ภาพ : การอบรมการผูกผ้า เป็นการแนะนำอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถหารายได้เสริม ระหว่างเรียนได้

                   2.4  จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ประกอบด้วย ฐานต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้        
          และฝึกทักษะ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

         ภาพ : ฐานการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา ฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน จากศูนย์เศรษฐกิจ   พอเพียง

        ภายในโรงเรียน ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

         ภาพ : ฐานการเลี้ยงหมู  ฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

        ภายในโรงเรียน ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

   ภาพ : ฐานการเลี้ยงเป็ดเชอร์รี่ ฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

        ภายในโรงเรียน ให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

 

          ภาพ : ฐานการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน

          จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

 

           ภาพ : ฐานธนาคารขยะรีไซเคิล  เป็นการฝึกนิสัยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน

           จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

           ภาพ : ฐานโรงสีข้าวชุมชน  ฝึกอาชีพทางการเกษตรให้กับนักเรียน จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

           ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และให้บริการชุมชน

 

ผลการดำเนินงาน

          นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ได้รับความรู้  และฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ  รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์  มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในชุมชน  สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต 

 

……………………ย้อนกลับ…………………….